LAB

จำนวนคิวทั้งหมด 0

รับบริการแล้ว 0

รอรับบริการ 0

Xray

จำนวนคิวทั้งหมด 0

รับบริการแล้ว 0

รอรับบริการ 0

ห้องยา

จำนวนคิวทั้งหมด 0

รับบริการแล้ว 0

รอรับบริการ 0

การเงิน

จำนวนคิวทั้งหมด 0

รับบริการแล้ว 0

รอรับบริการ 0

#ห้องคิวทั้งหมดรับบริการแล้วรอรับบริการ

1

ความดัน

0

0

0

2

เบาหวาน

0

0

0

3

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0

0

0

4

ห้องฉุกเฉิน(ER)

0

0

0

5

ห้องตรวจโรค 1

0

0

0

6

ห้องตรวจโรค 2

0

0

0

7

ห้องตรวจโรค 3

0

0

0