LAB

จำนวนคิวทั้งหมด 57

รับบริการแล้ว 54

รอรับบริการ 3

Xray

จำนวนคิวทั้งหมด 16

รับบริการแล้ว 16

รอรับบริการ 0

ห้องยา

จำนวนคิวทั้งหมด 470

รับบริการแล้ว 186

รอรับบริการ 284

การเงิน

จำนวนคิวทั้งหมด 65

รับบริการแล้ว 40

รอรับบริการ 25

#ห้องคิวทั้งหมดรับบริการแล้วรอรับบริการ

1

ความดัน

0

0

0

2

เบาหวาน

0

0

0

3

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

9

9

0

4

ห้องฉุกเฉิน(ER)

35

0

35

5

ห้องตรวจโรค 1

0

0

0

6

ห้องตรวจโรค 2

89

87

2

7

ห้องตรวจโรค 3

148

147

1